Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Goeste-Meetjesland.be

Laatst bijgewerkt: 21/02/2023

  1. Toepassingsgebied en aanvaarding

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website goeste-meetjesland.be en zijn van toepassing op alle gebruikers van de website. Door gebruik te maken van de website, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de website niet te gebruiken.

  1. Beschrijving van de diensten

Goeste-Meetjesland.be is een platform dat mensen in contact brengt met initiatiefnemers en ondernemers binnen de korte keten uit de eigen buurt. Bedrijven kunnen zich aanmelden op de site en genieten extra zichtbaarheid voor hun korte keten projecten. Op het platform staan de contactgegevens van de bedrijven.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s, grafische ontwerpen en software, behoren toe aan goeste-meetjesland.be of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om deze informatie te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen, openbaar te maken, te verkopen of op enige andere wijze te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van goeste-meetjesland.be.

  1. Gebruikersaccount

Om gebruik te maken van bepaalde functies van de website, kan het nodig zijn om een gebruikersaccount aan te maken. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord en u gaat ermee akkoord om goeste-meetjesland.be onmiddellijk op de hoogte te stellen als u vermoedt dat uw account is gecompromitteerd. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via uw account.

  1. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

U gaat ermee akkoord om de website niet te gebruiken voor onwettige of frauduleuze doeleinden en om geen inbreuk te maken op de rechten van anderen, inclusief intellectuele eigendomsrechten. U mag de website niet gebruiken om materiaal te verspreiden dat obsceen, lasterlijk, bedreigend, beledigend, discriminerend of anderszins aanstootgevend is.

  1. Privacy

Goeste-meetjesland.be respecteert de privacy van haar gebruikers en verbindt zich ertoe om persoonlijke gegevens van gebruikers te verzamelen, te gebruiken en te bewaren in overeenstemming met haar privacybeleid. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met het privacybeleid van goeste-meetjesland.be.

  1. Aansprakelijkheid

Goeste-meetjesland.be is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, winstderving, verlies van gegevens, of andere materiële of immateriële schade. Goeste-meetjesland.be is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de informatie die wordt verstrekt op de website door derden. Goeste-meetjesland.be behoudt zich het recht voor om de website op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen, op te schorten of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

  1. Links naar andere websites

De website kan links bevatten naar websites van derden die niet onder controle staan van goeste-meetjesland.be. Goeste-meetjesland.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke websites.

  1. Wijzigingen

Goeste-meetjesland.be behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze voorwaarden te controleren op wijzigingen. Door gebruik te maken van de website na eventuele wijzigingen, gaat u akkoord met de gewijzigde voorwaarden.

  1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.

Door gebruik te maken van de website stemt u in met deze algemene voorwaarden en gaat u ermee akkoord deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de website niet te gebruiken.